KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Članovi štaba

Nadležnost Kantonalnog štaba

Propisi koji regulišu rad Kantonalnog štaba

Aktivnosti kantonalnog štaba

Članovi štaba

Kantonalni štab civilne zaštite sastoji se od: komandanta, načelnika i članova štaba. Komandanta, načelnika i članove štaba, postavlja i razrješava Vlada TK. Zamjenik premijera Vlade kantona je, po položaju, komandant kantonalnog štaba, a direktor kantonalne uprave načelnik štaba, s tim da komandant štaba i načelnik štaba ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Sekretar Crvenog krsta kantona Bosne i Hercegovine je po funkciji član kantonalnog štaba.
Za članove kantonalnog štaba postavljaju se ministri ili rukovodećii državni službenici iz kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave i službenici kantonalne uprave, u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji kantonalnog štaba, kojeg donosi Vlada kantona na prijedlog kantonalne uprave.

Rješenjem o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada TK je imenovala Kantonalni štab civilne zaštite:

- za komandanta je postavljen Mustafa Šakić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- za načelnika je postavljen Ibrahim Sarajlić, vršilac dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.
Za članove štaba su postavljeni:
- Merima Sarajlić, Sekretar Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona,
- Sulejman Brkić, Ministar unutrašnjih poslova,
- Asmir Hasić, Ministar privrede,
- Dajana Čolić, Ministrica zdravstva,
- Emir Softić, sekretar Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice,
- Azra Gavranović, sekretar Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja,
- Suad Mustajbašić, Ministar finansija,
- Mirela Tuzlak, sekretar Ministarstva pravosuđa i uprave,
- Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite,
- Elvedin Kurbašić, Šef Kantonalnog operativnog centra,
- Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite;

Poslove sekretara Kantonalnog štaba civilne zaštite će obavljati Nermina Mušanović, stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Kantonalnoj upravi civilne zaštite

Nadležnost Kantonalnog štaba

Kantonalni štab civilne zaštite se osniva kao operativno-stručni organ koji neposredno rukovodi akcijama zaštite i spašavanja na području kantona i za obavljanje drugih poslova u zaštiti i spašavanju, u skladu sa zakonom i drugim propisima. Kantonalni štab obavlja poslove iz svoje nadležnosti samostalno, a za svoj je rad odgovoran Vladi Kantona, putem podnošenja godišnjeg izvještaja o radu.U rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja štab civilne zaštite vrši sljedeće poslove:
1) odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i stradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage raspoređuju na ona područja koja su ugrožena;
2) naređuju provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuju snage i sredstva koje će provoditi te mjere;
3) usmjeravaju, koordiniraju i rukovode akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažiranih na zaštiti i spašavanju;
4) rješavaju sva pitanja koja se u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi sa angažiranjem snaga i sredstava civilne zaštite i provođenja mjera zaštite i spašavanja i samozaštite građana.
5) Naređuje općinskim štabovima civilne zaštite, štabovima civilne zaštite pravnih lica u kojima su ti štabovi osnovani i službama zaštite i spašavanja koje formira vlada kantona da učestvuju u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju na određenom području;
6) Naređuje angažiranje snaga i sredstava civilne zaštite s područja jedne općine na ugroženo područje druge općine na području kantona.

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti, kantonalni štab funkcioniše stalno, u vremenskom periodu, kada Vlada kantona proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće u kantonu, a po potrebi u periodu kada ne postoji prirodna ili druga nesreća.
Kantonalni štab svoje funkcije ostvaruje povremeno prema potrebi i to onda kada razmatra stanje priprema, organizovanost, opremljenost, i osposobljenost za zaštitu i spašavanje svih nosilaca zaštite i spašavanja na području kantona i predlaže mjere za dogradnju sistema zaštite i spašavanja i kada djeluje preventivno, u cilju sprečavanja nastajanja prirodne i druge nesreće i učestvuje u vježbama i drugim vidovima obučavanja i osposobljavanja.
Kantonalni štab pruža pomoć općinama i kantonima Federacije BiH u slučaju prirodnih i drugih nesreća na poziv Općinskih štabova civilne zaštite i Federalne uprave civilne zaštite u skladu sa Zakonom.
Kantonalni štab odlučuje o pružanju pomoći općinama i regijama Republike Srpske, na zahtjev Republičkog štaba ili regionalnih štabova civilne zaštite Republike Srpske u skladu sa Sporazumom o saradnji u ostvarivanju zadataka civilne zaštite.Propisi koji regulišu rad kantonalnog štaba

- Pravilnik o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/06, 5/07);
- Odluka o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite („Službene novine TK“, br. 6/14, 9/14, 12/15, 9/17 i 7/18);


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2018. GODINI
................................................................................


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2017. GODINI
................................................................................


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2016. GODINI
................................................................................


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2015. GODINI
................................................................................


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2014. GODINI
................................................................................