KANTONALNI šTAB CIVILNE ZAšTITE

članovi štaba

Nadležnost Kantonalnog štaba

Propisi koji regulišu rad Kantonalnog štaba

Aktivnosti kantonalnog štaba

članovi štaba

Kantonalni štab civilne zaštite sastoji se od: komandanta, načelnika i članova štaba. Komandanta, načelnika i članove štaba, postavlja i razrješava Vlada TK. Zamjenik premijera Vlade kantona je, po položaju, komandant kantonalnog štaba, a direktor kantonalne uprave načelnik štaba. Sekretar Crvenog krsta kantona Tuzlanskog kantona je po funkciji član kantonalnog štaba.
Za članove kantonalnog štaba postavljaju se ministri ili rukovodećii državni službenici iz kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave i službenici kantonalne uprave, u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji kantonalnog štaba, kojeg donosi Vlada kantona na prijedlog kantonalne uprave.

Rješenjem o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada TK je imenovala Kantonalni štab civilne zaštite:

- za komandanta je postavljen Midhat Dobrnjić, ministar unutrašnjih poslova
- za načelnika je postavljen Zoran Jovanović, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.
Za članove štaba su postavljeni:
- Merima Sarajlić, sekretar Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona,
- Vahidin Smajlović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede - zadužen za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprovredu
- Mevludin Hodžić, ministar privrede - zadužen za privredu
- Božo Jurić, ministar zdravstva - zadužen za zdravstvo
- Zvjezdan Karadžin, ministar za prostorno uređenje i zaštitu okolice - zadužen za prostorno uređenje i zaštitu okolice
- Hamza Bešić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja - zadužen za , saobraćaj
- Vedran Lakić, ministar finansija, - zadužen za finansije
- Una Harčin, ministrica pravosuđa i uprave - zadužena za primjenu propisa i pravne poslove,
- Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite,
- Elvedin Kurbašić, šef Kantonalnog operativnog centra,
- Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite;

Poslove sekretara Kantonalnog štaba civilne zaštite će obavljati Nijaz Demirović, viši referent u Kantonalnoj upravi civilne zaštite

Nadležnost Kantonalnog štaba

Kantonalni štab civilne zaštite se osniva kao operativno-stručni organ koji neposredno rukovodi akcijama zaštite i spašavanja na području kantona i za obavljanje drugih poslova u zaštiti i spašavanju, u skladu sa zakonom i drugim propisima. Kantonalni štab obavlja poslove iz svoje nadležnosti samostalno, a za svoj je rad odgovoran Vladi Kantona, putem podnošenja godišnjeg izvještaja o radu.U rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja štab civilne zaštite vrši sljedeće poslove:
1) odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i stradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage raspoređuju na ona područja koja su ugrožena;
2) naređuju provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuju snage i sredstva koje će provoditi te mjere;
3) usmjeravaju, koordiniraju i rukovode akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažiranih na zaštiti i spašavanju;
4) rješavaju sva pitanja koja se u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi sa angažiranjem snaga i sredstava civilne zaštite i provođenja mjera zaštite i spašavanja i samozaštite građana.
5) Naređuje općinskim štabovima civilne zaštite, štabovima civilne zaštite pravnih lica u kojima su ti štabovi osnovani i službama zaštite i spašavanja koje formira vlada kantona da učestvuju u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju na određenom području;
6) Naređuje angažiranje snaga i sredstava civilne zaštite s područja jedne općine na ugroženo područje druge općine na području kantona.

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti, kantonalni štab funkcioniše stalno, u vremenskom periodu, kada Vlada kantona proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće u kantonu, a po potrebi u periodu kada ne postoji prirodna ili druga nesreća.
Kantonalni štab svoje funkcije ostvaruje povremeno prema potrebi i to onda kada razmatra stanje priprema, organizovanost, opremljenost, i osposobljenost za zaštitu i spašavanje svih nosilaca zaštite i spašavanja na području kantona i predlaže mjere za dogradnju sistema zaštite i spašavanja i kada djeluje preventivno, u cilju sprečavanja nastajanja prirodne i druge nesreće i učestvuje u vježbama i drugim vidovima obučavanja i osposobljavanja.
Kantonalni štab pruža pomoć općinama i kantonima Federacije BiH u slučaju prirodnih i drugih nesreća na poziv Općinskih štabova civilne zaštite i Federalne uprave civilne zaštite u skladu sa Zakonom.
Kantonalni štab odlučuje o pružanju pomoći općinama i regijama Republike Srpske, na zahtjev Republičkog štaba ili regionalnih štabova civilne zaštite Republike Srpske u skladu sa Sporazumom o saradnji u ostvarivanju zadataka civilne zaštite.Propisi koji regulišu rad kantonalnog štaba

- Pravilnik o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/06, 5/07, 32/14);
- Odluka o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite („Službene novine TK“, br. 6/14, 9/14, 12/15, 9/17, 7/18 i 2/21);


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2020. GODINI
................................................................................


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2019. GODINI
................................................................................


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2018. GODINI
................................................................................


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2017. GODINI
................................................................................


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2016. GODINI
................................................................................


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2015. GODINI
................................................................................


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2014. GODINI
................................................................................