KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Članovi štaba

Nadležnost Kantonalnog štaba

Propisi koji regulišu rad Kantonalnog štaba

Aktivnosti kantonalnog štaba

Članovi štaba

Kantonalni štab civilne zaštite sastoji se od: komandanta, načelnika i članova štaba. Komandanta, načelnika i članove štaba, postavlja i razrješava Vlada TK. Zamjenik premijera Vlade kantona je, po položaju, komandant kantonalnog štaba, a direktor kantonalne uprave načelnik štaba, s tim da komandant štaba i načelnik štaba ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Sekretar Crvenog krsta kantona Bosne i Hercegovine je po funkciji član kantonalnog štaba.
Za članove kantonalnog štaba postavljaju se ministri ili rukovodećii državni službenici iz kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave i službenici kantonalne uprave, u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji kantonalnog štaba, kojeg donosi Vlada kantona na prijedlog kantonalne uprave.

Rješenjem o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada TK je imenovala Kantonalni štab civilne zaštite:

- za komandanta je postavljen Mufid Klinčević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- za načelnika je postavljen Ibrahim Sarajlić, vršilac dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.
Za članove štaba su postavljeni:
- Merima Sarajlić, sekretar Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona;
- Dževad Koroman, policijski komesar Tuzlanskog kantona;
- Fehrija Bajramović, sekretar Ministrstva privrede;
- Nedžad Djedović, pomoćnik ministra za zdravstvo;
- Nenad Lukanović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i saobraćaja;
- Bahrija Jusufović, pomoćnik ministra finasnija;
- Mirela Tuzlak, sekretar Ministarstva pravosuđa i uprave;
- Emir Softić, sekretar Ministarstva prostornog uređanja i zaštite okolice;
- Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite;
- Elvedin Kurbašić, šef Kantonalnog operativnog centra
- Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite;
Poslove sekretara Kantonalnog štaba civilne zaštite obavlja Sadmir Avdiegović, stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.

Nadležnost Kantonalnog štaba

Kantonalni štab civilne zaštite se osniva kao operativno-stručni organ koji neposredno rukovodi akcijama zaštite i spašavanja na području kantona i za obavljanje drugih poslova u zaštiti i spašavanju, u skladu sa zakonom i drugim propisima. Kantonalni štab obavlja poslove iz svoje nadležnosti samostalno, a za svoj je rad odgovoran Vladi Kantona, putem podnošenja godišnjeg izvještaja o radu.U rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja štab civilne zaštite vrši sljedeće poslove:
1) odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i stradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage raspoređuju na ona područja koja su ugrožena;
2) naređuju provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuju snage i sredstva koje će provoditi te mjere;
3) usmjeravaju, koordiniraju i rukovode akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažiranih na zaštiti i spašavanju;
4) rješavaju sva pitanja koja se u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi sa angažiranjem snaga i sredstava civilne zaštite i provođenja mjera zaštite i spašavanja i samozaštite građana.
5) Naređuje općinskim štabovima civilne zaštite, štabovima civilne zaštite pravnih lica u kojima su ti štabovi osnovani i službama zaštite i spašavanja koje formira vlada kantona da učestvuju u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju na određenom području;
6) Naređuje angažiranje snaga i sredstava civilne zaštite s područja jedne općine na ugroženo područje druge općine na području kantona.

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti, kantonalni štab funkcioniše stalno, u vremenskom periodu, kada Vlada kantona proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće u kantonu, a po potrebi u periodu kada ne postoji prirodna ili druga nesreća.
Kantonalni štab svoje funkcije ostvaruje povremeno prema potrebi i to onda kada razmatra stanje priprema, organizovanost, opremljenost, i osposobljenost za zaštitu i spašavanje svih nosilaca zaštite i spašavanja na području kantona i predlaže mjere za dogradnju sistema zaštite i spašavanja i kada djeluje preventivno, u cilju sprečavanja nastajanja prirodne i druge nesreće i učestvuje u vježbama i drugim vidovima obučavanja i osposobljavanja.
Kantonalni štab pruža pomoć općinama i kantonima Federacije BiH u slučaju prirodnih i drugih nesreća na poziv Općinskih štabova civilne zaštite i Federalne uprave civilne zaštite u skladu sa Zakonom.
Kantonalni štab odlučuje o pružanju pomoći općinama i regijama Republike Srpske, na zahtjev Republičkog štaba ili regionalnih štabova civilne zaštite Republike Srpske u skladu sa Sporazumom o saradnji u ostvarivanju zadataka civilne zaštite.Propisi koji regulišu rad kantonalnog štaba

- Pravilnik o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/06, 5/07);
- Odluka o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite („Službene novine TK“, br. 6/14, 9/14, i 12/15);
- Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite („Službene novine TK“, br. 4/15, 12/15);
- Poslovnik o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2018. GODINI
................................................................................

--------------------------
Tuzla, za 20.03.2018. godine je zakazana 3. redovna sjednica KŠCZ u 2018. godini. Na sjednici će biti razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Izvod iz zapisnika sa 2. redovne sjednice KŠCZ u 2018. godini
2.
Informacija o martovskim poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona..
3.
Informacija o klizištu na području općine Teočak
4.
Razmatranje zahtjeva Kantonalne direkcije za robne rezerve za raspodjelu nafte
5. Tekuća pitanja

--------------------------
Tuzla, 19.02.2018. godine održana je 2. redovna sjednica KŠCZ u 2018. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Izvod iz zapisnika sa 1. redovne sjednice KŠCZ u 2018. godini
2.
Izvještaj o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2017. godini.
3.
Razmatranje i davanje mišljenja na Plan korištenja sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini.
4.
Program za obilježavanje Dana civilne zaštite u 2018. godini.
5.
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja civilne zaštite u 2018. godini.
6. Tekuća pitanja

--------------------------
Tuzla, 25.01.2018. godine održana je 1. redovna sjednica KŠCZ u 2018. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice KŠCZ u 2017. godini
2.
Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2017. godinu
3.
Plan rada Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2018. godinu.
4. Tekuća pitanja


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2017. GODINI
................................................................................

Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj 110. redovnoj sjednici, održanoj 12.02.2018. godine, usvojila izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2017. godinu.

Izvještaj o radu KŠCZ za 2017. godinu


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2016. GODINI
................................................................................

Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj 68. redovnoj sjednici, održanoj 09.03.2017. godine, usvojila izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2016. godinu.

Izvještaj o radu KŠCZ za 2016. godinuPREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2015. GODINI
................................................................................

Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj 27. redovnoj sjednici, održanoj 23.02.2016. godine, usvojila izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2015. godinu.

Izvještaj o radu KŠCZ za 2015. godinu


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2014. GODINI
................................................................................

Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj 1. redovnoj sjednici u 2015. godini usvojila izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2014. godinu.

Izvještaj o radu KŠCZ za 2014. godinu


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2013. GODINI
................................................................................

KŠCZ je u periodu od 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine održao ukupno 6 redovnih sjednica, 2 vanredne sjednica i jednu svečanu sjednicu:

--------------------------

Tuzla, 23.12.2013. godine: zbog prekomjernog zagađanje zraka u posljednjih nekoliko dana, koje je zabilježeno sistemom za praćenje kvaliteta zraka u općinama Banovići i Tuzla, danas je održana 2. vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Direktor KUCZ upoznao je prisutne o aktivnostima i mjerama koje su poduzete po saznanju da je došlo do prekoraćenja granične vrijednosti koncentracije sumpordioksida od 500 µg/m3 za epizodu UZBUNE. Obavješteni su općinski načelnici Tuzle i Banovića, te je upućen zahtjev da Općinski štabovi civilne zaštite održe vanrednu sjednicu, upoznaju se sa situacijom i obavijeste Kantonalni štab o poduzetim aktivnostima.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Božo Antunović je prisutne informisao o rezultatima mjerenja kvaliteta zraka u posljednjih nekoliko dana. Zabilježene su visoke koncentracije sumpordioksida, koji je na pojedinim mjernim stanicama povremeno premašivao i trostruku graničnu vrijednost epizode uzbune. Jutrošnji podaci su ohrabrujući, koncentracija sumpordioksida u Tuzli je smanjena ispod graničnih vrijednosti za epizodu pripravnosti, dok je situacija u Banovićima još uvijek nepovoljna, pošto je zabilježena koncentracija sumpordioksida koja je iznad granice epizode pripravnosti od 350 µg/m3 .

Na prijedlog komandanta štana, usvojeni su slijedeći zaključci:

1. Zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice da aktivno prati i analizira rezultate mjerenja kvaliteta zraka na mjernim stanicama i o tome izvještava Kantonalnu upravu civilne zaštite i općinske službe civilne zaštite i realizira epizodu – PRIPRAVNOST u skladu sa potrebama.

2. Zadužuju se općinski štabovi civilne zaštite općina Tuzla i Banovići da održe vanredne sjednice, upoznaju se sa rezultatima mjerenja zagađenja zraka, poduzmu potrebne aktivnosti u skladu sa navedenim planom i o tome obavijeste Kantonalni štab civilne zaštite.

3. Kantonalni štab civilne zaštite će u skladu sa poduzetim aktivnostima od strane općinskih štabova civilne zaštite i rezultatima mjerenja zagađenosti zraka od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, analizirati situaciju i ako bude potrebno, predložiti Vladi TK postupke u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka.

--------------------------

Tuzla, 16.12.2013. godine: Održana je 6. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu 250.000,00 KM sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama za sufinansiranje saniranja dijela šteta nastalih djelovanjem prirodne ili druge nesreće, na području TK.
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
3.
Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu 350.000,00 KM sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja, na području TK.
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
4.
Informacija o sufinansiranom deminiranju na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
5. Tekuća pitanja
  a) Zahtjev za finansiranje izrade i promociju knjige „Zaštita i spašavanje u Federaciji BiH“
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)

Nakon što je usvojen zapisnik sa 5. redovne sjednice, KŠCZ je nakon razmatranju prijedloga Odluka, dao saglasnost za raspodjelu 600.000 KM sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama, i to: 250.000 KM za sufinansiranje saniranja dijela šteta nastalih djelovanjem prirodne ili druge nesreće i 350.000 KM za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja, na području TK. Pri raspodjeli sredstava vodilo se računa o značaju pojedinih projekata za općine, principu solidarnosti prema ekonomski slabijim općinama, ali i princip udjela općina u ukupno prikupljenim sredstvima. Na Odluku KŠCZ o dodjeli sredstava za sanaciju, saglasnost treba dati Vlada TK. Općinama će biti dodjeljena sredstva, za sanaciju:
- Banovići, 24.547,00 KM (Saniranje klizišta na putnom pravcu Elektroremont - Omazići)
- Čelić, 21.041,00 KM (Saniranje klizišta i lokalnih puteva na području općine Čelić; Sanacija oštećenog krova društvenog doma u MZ Ratkovići; Saniranje klizišta i odvodnja površinskih voda u MZ Gornji Humci)
- Doboj Istok, 21.041,00 KM (Uređenje lokalnog vodotoka „Dolić“ u MZ Klokotnica)
- Gračanica, 22.061,00 KM (Klizište na putu Gračanica-Lukavica i Klizište u MZ Doborovci)
- Gradačac, 24.547,00 KM (Klizište u ulici Esada Taslidžića; Klizište u MZ Mionica i Klizište u MZ Zeljina Donja)
- Kalesija, 17.534,00 KM (Klizište Crvena zemlja-Dubini; Klizište na rijeci Dubnici H. Polje; Klizište Zelina Vis i Klizište u naselju Ćive pored igrališta)
- Kladanj, 21.041,00 KM (Sanacija lokalnog puta za Nočajeviće; Sanacija lokalnog puta za Tarevo, Klizište MZ Turalići, lokalni put; Klizište na putu Kladanj-Brateljevići i Sanacija krova Vatrogasnog doma)
- Lukavac, 22.794,00 KM (Nužna sanacija Šikuljačke rijeke)
- Srebrenik, 24.547,00 KM (Sanacija gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Srebrenik nakon poplava i elementarnih nepogoda u 2013. godini)
. Tuzla, 26.300,00 KM (Sanacija klizišta „Slana banja“; Sanacija korita rijeke Joševica i Sanacija korita Dobrinjskog potoka)
- Živinice, 24.547,00 KM (Klizište u MZ Podgajevi-Zukići; Klizište u MZ Šerići; Klizište u MZ Priluk i Klizište u MZ Zelenika)

Sredstva za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja u ukupnom iznosu od 350.000 KM će biti dodjeljena općinama:
- Banovići, 38.576,00 KM (Izrada Plana zaštite od požara na području općine Banovići i Uređenje korita rijeke Litve i Draganje (IZ))
- Čelić, 13.194,00 KM (Regulacija riječnog korita i mostova na rijeci Drenačici i mosta na rijeci Šibošnici)
- Doboj Istok, 37.678,00 KM (Prikupljanje i odvodnja oborinskih voda u naselju „Luke“, MZ Klokotnica i Izrada Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i požara i izrada Plana zaštite od požara općine Doboj Istok)
- Gračanica, 22.561,00 KM (Stavljanje u funkciju repetitora Straževac i Nivelisanje terena i zatvaranje pukotina)
- Gradačac, 36.631,00 KM (Interventne mjere na produbljenju , škarpiranju, čišćenju i popravci nasipa na vodotocima u općini Gradačac)
- Kalesija, 26.165,00 KM (Provođenje preventivnih mjera iz Programa razvoja općine – čišćenje rijeke Kalesijce)
- Kladanj, 23.675,00 KM (Izrada Procjene ugroženosti od požara i Čišćenje korita rijeke Suhe i Gostelje)
- Sapna, 37.678,00 KM (Regulacija korita rijeka Sapna)
- Srebrenik, 44.481,00 KM (Izgradnja Vatrogasnog doma i Izrada procjene ugroženosti od požara)
. Tuzla, 29.250,00 KM (Čišćenje korita rijeke Jale i čišćenje korita rijeke Soline)
- Živinice, 40.111,00 KM (Adaptacija vojnih objekata; Uređenje potoka Jelač; Uređenje potoka Jelah; Uređenje potoka Jelač II; Uređenje odvodnih kanala na putu M18 i Uređenje potoka u MZ D.Dubrave)

Pojedinačne odluke, u skladu sa ovom odlukom i važećim propisima, donijet će direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, a nakon toga će se između Kantonalne uprave civilne zaštite i općine, kojoj je pomoć dodijeljena, zaključiti Ugovor o korištenju sredstava posebne naknade.

KŠCZ je upoznat sa Informacijom o sufinansiranom deminiranju na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini
. U cilju ubrzavanja procesa deminiranja i umanjenja opasnost od mina na području TK, KUCZ je u saradnji sa OSCZ nastavila projekat sufinansiranog deminiranja. Projekat je realizovan sa Evropskom Unijom i Ambasadom Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost realizovanog projekta u 2013. godini je 1.724.490,70 KM i deminiranih 1.011.292,46 m2 sumnjive površine. Kanton, općine i Rudnik krečnjaka Vijenac su u navedenom projektu učestvovali sa 203.851,70 KM ili sa 11,8 %. Ostvarena je direktna dobit u vrijednosti od 1.520.739,10 KM. Ukupno ostvarena korist lokalne zajednice kroz projekt sufinansiranog deminiranja u 2013. godini je 1.520.739,10 KM odnosno deminiranih 1.011.292,40 m2.

KŠCZ je donio Odluku o odobravanju 5.000 KM za izdavanje i promociju knjige “Zaštita i spašavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine“, autora Zdenka Tadića. Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživanja, sadrži u sebi iskustvo autora, kao prvog čovjeka civilne zaštite Tuzlanskog kantona, iskustva kolega u KUCZ i OSCZ u provođenju i izgradnji sistema zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Knjiga će biti štampana u dva dijela.
Prvi dio obrađuje nesreće koje se mogu dogoditi u Federaciji Bosne i Hercegovine, sistem zaštite i spašavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini, finansiranje zaštite i spašavanja, inspekcijski nadzor i nedostatke propisa i njihove primjene u zaštiti i spašavanju.
Drugi dio knjige je posvećen organizaciji zaštite i spašavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, njenom funkcioniranju i optimalizaciji, rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, procjeni šteta i traženju pomoći.
Za troškove promocije knjige, koja će se obaviti pod pokroviteljstvom Kantonalnog štaba civilne zaštite, odobreno je 1.500 KM, a kao pomoć za izdavanje knjige odobreno je 3.500 KM.

KŠCZ je upoznat sa rezultatima 16. kantonalnog takmičenja iz programa "Upozoravanje na mine", koje je održano u Srebreniku. Domaćini takmičenja bili su Crveni križ Srebrenik i „Druga osnovna škola Srebrenik“. Suorganizator ovogodišnjeg takmičenja je Kantonalni štab civilne zaštite i Kantonalna uprava civilne zaštite. Prvo mjesto je osvojila ekipa  JU OŠ Vukovije, drugo mjesto zauzela je  ekipa JU OŠ Špionica iz Srebrenika, dok su se na treće mjesto plasirali  članovi ekipe JU OŠ Hasan Kikić iz Gradačca.
Također, KŠCZ je upoznat sa rezultatima XII Državnog takmičenje ekipa Crvenog križa iz pružanja prve pomoći koje je održano u Bijeljini. Na takmičenju je učestvovalo 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, od čega je 6 ekipa bilo iz kategorije podmlatka i 5 ekipa iz kategorije omladine. Crveni križ općine Banovići, koji su predstavljali Tuzlanski kanton i Federaciju BiH je imao predstavnike u obje kategorije. Ekipa podmlatka O.Š "Banovići" je osvojila drugo mjesto. Ekipa omladine Tim mladih "Telemark" CK Banovići osvojila je prvo mjesto. Ostvareni rezultat je plasirao ekipu omladine na Evropsko prvenstvo koje će se održati slijedeće godine u Belgiji.
--------------------------
Tuzla, 24.10.2013.: održana 5. redovna sjednica KŠCZ u 2013. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)
2. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli pomoći općinama za sufinansirano deminiranje u 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
3.
Razmatranje i davanje Mišljenja na operativni plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period 01.04.2013. - 30.09.2013. godine
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, str. saradnik za ek. fin. poslove KUCZ)
4.
Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava za opremanje KOC KUCZ kao rezervnog operativno-komunikacijskog centra BiH 112, u skladu sa Sporazumom koji su potpisali Vlada TK i Ministarstvo sigurnosti BiH i KŠCZ
(izvjestilac: Elvedin Kurbašić, šef Kantonalnog operativnog centra u KUCZ)
5. Tekuća pitanja

--------------------------
Tuzla, 24.09.2013.: održana 4. redovna sjednica KŠCZ u 2013. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)
2. Razmatranje:
 
a) Prijedloga Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period 2013. - 2017. godina
(izvjestilac: Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora KUCZ)
  b) Izvještaja o radu Radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period 2013. - 2017. godina
(izvjestilac: Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora KUCZ)
 
c) Prijedloga Rješenja o isplati naknade članovima radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period 2013. - 2017. godina
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
3. Tekuća pitanja

--------------------------
Tuzla, 09.09.2013.: održana 3. redovna sjednica KŠCZ u 2013. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)
2.
Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu prirodnih i drugih nesreća 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Srebrenik za otklanjanje šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće u 2013. godini iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
(izvjestilac: Miralem Mulać, predsjednik Kantonalne komisije za procjenu šteta)
4. Tekuća pitanja

--------------------------
Tuzla, 15.07.2013. godine održana je 2. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2013. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)
2.
Razmatranje prijedloga Plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona
(izvjestilac: Dragan Pelemiš, Pomoćnik direktora KUCZ)
3.
Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli pomoći općinama za sufinansirano deminiranje u 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
4.
Informacija o obavljenom inspekcijskom pregledu od strane Federalne uprave civilne zaštite i poduzetim aktivnostima na otklanjanju naloženih mjera
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
5.
Razmatranje Zahtjeva za podršku organizaciji 20. kantonalnog takmičenja ekipa Crvenog Križa u pružanju prve pomoći
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
6. Tekuća pitanja
  a)
Razmatranje prijedloga Odluke o isplati Komisiji za reviziju Plana zašite od požara TK

--------------------------
Tuzla, 14.05.2013. godine: održana je 1. vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatrana i analizirana Informacija o posljedicama nevremena od 11.05.2013. godine i poduzetim mjerama zaštite i spašavanja.
--------------------------

Obilježavajući 1. mart, Dan civilne zaštite, u Plavoj sali BKC Tuzla održana je svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite. Sjednica je održana 7. marta, uz prisustvo velikog broja visokih gostiju.
--------------------------

U utorak, 29.01.2013. godine održana je 1. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2013. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini
2. Razmatranje Izvještaja o radu KŠCZ za 2012. godinu
3. Razmatranje Plana rada KŠCZ za 2013. godinu
4. Razmatranje prijedloga Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Tuzlanskog kantona
5. Tekuća pitanja

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red, KŠCZ je usvojio Izvod iz zapisnika sa 8. redovne jednice KŠCZ u 2012. godini te pristupio razmatranju Prijedloga izvještaja o radu KŠCZ za 2012. godinu. Načelnik štaba mr.sc. Zdenko Tadić je prisutnim prezentirao prijedlog, koji je nakon diskusije prihvaćen, uz određene korekcije.
KŠCZ je razmatrao Prijedlog plana rada KŠCZ za 2013. godinu. Načelnik štaba je obrazložio Prijedlog, te je uslijedila rasprava u kojoj je učestvovala većina članova štaba. Zaključeno je da se Plan rada KŠCZ za 2013. godinu doradi te da se razmatra na narednoj sjednici KŠCZ.
Član štaba Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora KUCZ je prisutnima u kratkim crtama predstavio Prijedlog procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Tuzlanskog kantona. KŠCZ dao pozitivno mišljenje na prijedlog procjene, te je dokument proslijeđen Vladi Tuzlanskog kantona na usvajanje.

Pod tekućim pitanjima, KŠCZ je donio zaključak da se sačini plan obuke KŠCZ, koji bi se trebao realizovati u 2013. godini.


PREGLED AKTIVNOSTI KŠCZ U 2012. GODINI
................................................................................

KŠCZ je u periodu od 01.01.2012. godine do 14.11.2012. godine održao ukupno 8 redovnih sjednica, 6 vanrednih sjednica i jednu svečanu sjednicu:

U srijedu, 14.11.2012. godine održana je 8. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini
2. Razmatranje prijedloga Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona
3. Informacija o održanoj združenoj vježbi "Avionska nesreća na Međunarodnom aerodromu Tuzla"
4. Tekuća pitanja

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red, KŠCZ je usvojio Izvod iz zapisnika sa 7. redovne jednice KŠCZ u 2012. godini te pristupio razmatranju prijedloga Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona. Direktor uprave Zdenko Tadić je obrazložio razloge i postupak donošenja Plana, te u kratkim crtama prisutnim prezentirao Plan zaštite i spašavanja, kojeg su članovi štaba dobili u radnom materijalu. Uredbom o sadržaju i načinu izrade Planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća utvrđen je sadržaj, način izrade, postupak usaglašavanja, donošenja, ažuriranja i čuvanja Planova zaštite i spašavanja. Plan zaštite i spašavanja predstavlja dokument koji služi za organizovani pristup u pripremanju, organiziranju i sprovođenju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Ocijenjeno je da se radi o kvaliteno i stručno urađenom dokumentu, te je KŠCZ dao pozitivno mišljenje. Plan treba da usvoji Vlada Tuzlanskog kantona.

Pomoćnik direktora Pelemiš Dragan je predočio Informaciju o održanoj združenoj vježbi "Avionska nesreća na Međunarodnom aerodromu Tuzla". Vježba je održana u organizaciji Kantonalnog štaba civilne zaštite, Kantonalne uprave civilne zaštite i JP "Međunarodni aerodrom Tuzla". Vježba je imala za cilj da pokaže efikasnost i uvježbanost kako aerodromskih službi tako i snaga i sredstava zaštite i spašavanja u pružanju pomoći posadi i putnicima zrakoplova u slučaju zrakoplovne nesreće u krugu Međunarodnog aerodroma Tuzla. U vježbi su učestvovali: Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalni štab civilne zaštite, JP “Međunarodni aerodrom Tuzla”, Općinske službe civilne zaštite Kalesija, Tuzla i Živinice, Domovi zdravlja Kalesija, Tuzla i Živinice, Crveni križ/krst, Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, Univerzitetsko-klinički centar Tuzla i Jedinica granične policije aerodroma Tuzla.
Inspekcijski nadzor nad izvođenjem vježbe obavili su ovlašteni inspektori Direkcije za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine. Vježba je pokazala spremnost struktura zaštite i spašavanja da odgovore stvarnim situacijama što uključuje jasnu liniju rukovođenja, komandovanja i kontrole. Informacija je jednoglasno usvojena.

Pod tekućim pitanjima, prihvaćen se prijedlog Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona, da KŠCZ bude suorganizator manifestacije - takmičenja učenika osnovnih škola pod nazivom: "Svjesnost o postojanju mina/Upozoravanje na opasnost od mina" na području TK. Za sufinansiranje troškova navedene manifestacije iz sredstava posebne naknade odobren je iznos od 1.480,00 KM. Takmičenje će se održati 30.11.2012. godine u OŠ "Pazar" Tuzla.
--------------------------

U ponedjeljak, 24.09.2012. godine održana je 7. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini
2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu sredstava posebne naknade u 2012. godini kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom u ukupnom iznosu od 480.000 KM
3. Razmatranje prijedloga za održavanje "Združene vježbe avionske nesreće na Aerodromu Tuzla"
4. Tekuća pitanja

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red, KŠCZ je usvojio Izvod iz zapisnika sa 6. redovne jednice KŠCZ u 2012. godini te pristupio razmatranju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu sredstava posebne naknade u 2012. godini kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom u ukupnom iznosu od 480.000 KM. U raspravi je istaknuto da sredstva koja se dodjeljuju općinama nisu velika, ali će pomoći u realizaciji određenih projekata saniranja šteta nastalih djelovanjem prirodnih nesreća. Pri raspodjeli sredstava vodilo se računa o značaju pojedinih projekata za općine, principu solidarnosti prema ekonomski slabijim općinama, ali i princip udjela općina u ukupno prikupljenim sredstvima.
KŠCZ je donio zaključak da se KŠCZ i KUCZ uključe u organizaciju združene vježbe zrakoplovne nesreće na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Vježba ima za cilj da se prezentira efikasnost i uvježbanost kako aerodromskih službi, tako i snaga i sredstava zaštite i spašavanja u pružanju pomoći posadi i putnicima zrakoplova u slučaju zrakoplovne nesreće u krugu Međunarodnog aerodroma Tuzla.

--------------------------

U četvrtak 30.08.2012. godine je održana 6. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini.
- Na prijedlog Kantonalne komisije za procjenu šteta, KŠCZ je donio odluku da se općini Gradačac dodijeli jednokratna novčana pomoć u iznosu od 20.000 KM na ime saniranja dijela šteta prouzrokovanih gradom u junu 2012. godine. Također, KŠCZ je predložio Vladi TK da iz budžetzskih sredstava izdvoji još 5.000 KM za ovu namjenu.
- KŠCZ je upoznat sa aktuelnom situacijom na području TK u oblasti zaštite i spašavanja.

--------------------------

Dana 22.08.2012. godine je održana 6. vanredna sjednica KŠCZ u 2012. godini.
KŠCZ je upoznat sa posljedicama djelovanja visokih temperatura i suše tokom ljetnih mjeseci u 2012. godini na području Tuzlanskog kantona kroz informaciju koju je pripremila KUCZ. U julu i augustu 2012. godine značajan je porast broja registrovanih požara, naročito šumski i požara niskog rastinja. Većina požara bila je manjeg intenziteta, te su efikasnom intervencijom vatrogasnih jedinica ovi požari brzo lokalizovani a zatim i ugašeni. Problem predstavlja gašenje požara na nepristupačnim i miniranim terenima. Značajan doprinos u gašenju šumskih požara dali su uposlenici JP "Šume TK".
U svim općinama TK, izuzev općine Teočak, prisutan je problem nedostatka pitke vode, te je povećana distribucija cisternama do onih dijelova lokalne zajednice kod kojih su posljedice djelovanja suše najizraženije.
Dugotrajna suša i visoke temperature ostavile su značajne posljedice na poljoprivrednoj proizvodnji. Nema preciznih podataka o visini štete koje je suša pričinila poljoprivrednoj proizvodnji, ali je evidentno da se radi ogromnim štetama, čije će se posljedice osjećati i narednih godina.

KŠCZ je donio zaključak kojim se preporučuje Vladi TK da u saradnji sa općinama, vladama ostalih kantona i Vladom Federacije BiH, putem resornih ministarstava sagleda posljedice djelovanja suše i visokih temperatura, te da se izvrši procjena šteta, kako bio se mogle donijeti odgovarajuće mjere za ublažavanje posljedica i omogućavanje nastavljanja poljoprivredne proizvodnje.

--------------------------

U četvrtak 12.07.2012. godine održana je 5. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini
2. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području TK
3. Informacija o realizaciji prve faze projekta Operativni centri civilne zaštite TK
4. Tekuća pitanja

--------------------------

U četvrtak 31.05.2012. godine održana je 4. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini
2. Razmatranje Plana korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2012. godini
3. Upoznavanje sa Programom rada za izradu Plana zaštite od požara u Tuzlanskom kantonu.
4. Tekuća pitanja
--------------------------
U srijedu 16.05.2012. godine održana je 3. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini
2. Razmatranje Plana korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2012. godini
3. Zbirni izvještaj o procjeni šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće od visokog snijega i niskih temperatura u februaru 2012. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći općinama za otklanjanje nastalih posljedica od prirodne nesreće iz sredstava posebne naknade
5. Razmatranje prijedloga Vladi TK za odobravanje redovnih budžetskih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama za otklanjanje nastalih posljedica od prirodne nesreće iz februara 2012. godine
6. Tekuća pitanja
--------------------------
U Tuzli je 02.04.2012. godine održana 2. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini i svečane sjednice povodom obilježavanja 1. marta - Dana CZ 2012. godine
2. Izvještaj o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2011. godini
3. Informacija o realizaciji naredbi FŠCZ na području Tuzlanskog kantona za vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće u FBiH od 04.02. do 22.02.2012. godine
4. Informacija o realizaciji naredbi KŠCZ na području Tuzlanskog kantona za vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće u TK od 05.02. do 22.02.2012. godine
5. Informacija o poduzetim preventivnim mjerama na otklanjanju ili smanjenju opasnosti od poplava na području Tuzlanskog kantona
6. Informacija o poduzetim preventivnim mjerama na sprečavanju pojave klizišta i odrona na području Tuzlanskog kantona
7. Program obilježavanja 4. aprila/travnja - Međunarodnog dana borbe protiv mina
8. Tekuća pitanja

--------------------------
Obilježavajući 1. mart, Dan civilne zaštite, u Plavoj sali BKC Tuzla održana je svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite. Sjednica je održana 8. marta, uz prisustvo velikog broja visokih gostiju.
--------------------------
U Tuzli je 22.02.2012. godine održana 5. vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz Zapisnika sa 4. vanredne sjednice KŠCZ
2. Upoznavanje i realizacija novih naredbi FŠCZ
3. Informacija o poduzetim aktivnostima u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće na području TK uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama, u periodu od 05.02. do 22.02.2012. godine
4. Prijedlog Odluke o prestanku stanja prirodne nesreće na području TK uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama
5. Tekuća pitanja
--------------------------
U Tuzli je 14.02.2012. godine održana 4. vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvodi iz Zapisnika sa 3. vanredne sjednice KŠCZ
2. Upoznavanje i analiza stanja na terenu
3. Izvještaj o realizaciji naredbi FŠCZ
4. Tekuća pitanja

--------------------------
Kantonalni štab civilne zaštite TK je održao 3. vanrednu sjednicu u prostorijama na brani jezera Modrac u Lukavcu, dana 10.02.2012. godine. Razmatran je slijedeći dnevni red:
1. Izvodi iz Zapisnika sa 1. i 2. vanredne sjednice KŠCZ
2. Upoznavanje i analiza stanja na terenu
3. Izvještaj o realizaciji naredbi KŠCZ
4. Informacija o aktivnostima organizacije Crvenog križa TK
5. Upoznavanje i primjena naredbi FŠCZ
6. Tekuća pitanja

--------------------------
Kantonalni štab civilne zaštite TK 07.02.2012. godine je održao 2. vanrednu sjednicu na kojoj su članovi štaba upoznati sa aktuelnom situacijom na području Tuzlanskog kantona kao i sa Naredbama i primjenom naredbi Federalnog štaba CZ.
--------------------------
Kantonalni štab civilne zaštite TK je 05.02.2012. godine održao 1. vanrednu sjednicu u 2012. godini, na kojoj su članovi štaba upoznati sa Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće u FBiH, Naredbom Federalnog štaba CZ kao i sa Informacijom o ugroženosti ljudi imaterijalnih dobara od visokog snijega i sniježnih nanosa na području TK.
Na osnovu informacija koje su stigle iz općina, kao i na osnovu najave iz FHMZ da će i narednih dana biti hladno vrijeme praćeno sniježnim padavinama, Kantonalni štab je preporučio Vladi TK da donese Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području TK uslijed visokih sniježnih padavina..
Stanje prirodne nesreće već je proglašeno u općinama Kladanj, Tuzla i Sapna.
--------------------------
U Tuzli je 05.03.2012. godine održana 1. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2012. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. vanredne sjednice KŠCZ u 2012.
2. Razmatranje prijedloga Programa obilježavanja 1. marta - Dana civilne zaštite u 2012. godini
3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite u 2011. godini
4. Tekuća pitanja