INSPEKTORAT ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Inspekijski nadzor

U Sektoru za administartivne, inspekcijske, opće i materijalne poslove je formiran Inspektorat za zaštitu i spašavanje, kao unutrašnja organizaciona jedinica. Inspektorat za zaštitu i spašavanje je stavljen je u funkciju u aprilu 2012. godine kada su Sporazumom o preuzimanju državnih službenika između MUP TK-a i KUCZ, preuzeti u radni odnos u KUCZ tri inspektora, i to:
- Arifhodžić Mirza - kantonalni inspektor civilne zaštite,
- Kurbašić Nerka - kantonalni inspektor za zaštitu od požara,
- Hasanović Sadik - kantonalni inspektor za vatrogastvo i

Kantonalna uprava civilne zaštite, u okviru svoje nadležnosti, obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na:

1) organiziranje i funkcioniranje civilne zaštite iz nadležnosti kantona u kantonalnim organima uprave i kantonalnim ustanovama, općinama i pravnim licima od značaja za kanton i općinu, prema odredbama člana 191. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ("Službene novine Federacije BiH" broj 39/03, 22/06 i 43/10) i prema odredbama člana 17. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK" broj: 10/08);
2) inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od požara u općinama i gradu i svim pravnim licima od značaja za kanton, općinu i grad, prema odredbama člana 148. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) i prema odredbama članova 30. i 31. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 1/12);
3) inspekcijski nadzor u oblasti vatrogastva u općinama i gradu i svim pravnim licima od značaja za kanton, općinu i grad, prema odredbama člana 148. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) i prema odredbama članova 30. i 31. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 1/12).

Pokrenute su aktivnosti inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i spašavanja, protivpožarne zaštite i vatrogastva u skladu sa Programom rada Inspektorata za zaštitu i spašavanje pri KUCZ. Direktor i pomoćnik direktora KUCZ su dana 04.07.2012. godine, prisustvovali prvom inspekcijskom nadzoru u općini Gračanica. Nakon toga inspekcijski nadzori su obavljeni i u ostalim općinama.

- Izvještaj o radu Inspektorata za zaštitu i spašavanje 2015. godine

- Izvještaj o radu Inspektorata za zaštitu i spašavanje 2014. godine