AKTUELNOSTI


Održan sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima općinskih/gradskih službi CZ
i koordinatorima za deminiranje

Tuzla 04.12.2019.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite odrĹľan sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite sa rukovodiocima sluĹľbi civilne zaštite općina/grada i koordinatorima za deminiranje. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Informacija o aktivnostima na deminiranju terena i uklanjanju NUS-a na području TK od početka 2019. godine i pripreme za izradu Plana/Liste prioriteta deminiranja na području gradova i općina Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.
2. Stanje u oblasti zaštite i spašavanja u gradovima i općinama TK.
3. Aktivnosti na realizaciji projekta “Sistem uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na podruÄŤju Tuzlanskog kantona“
4. Izvještavanje operativnih centara CZ
5. Pravdanje utroška finansijskih sredstava dodijeljenih od strane KUCZ
6. Tekuća pitanjaOdrĹľano 22. Kantonalno takmiÄŤenje uÄŤenika osnovnih škola iz programa “Upozoravanje na opasnosti od mina"

Čelić, 28.11.2019.

U organizaciji Crvenog kriĹľa Tuzlanskog kantona, Crvenog kriĹľa općine ÄŚelić, a pod pokriviteljstvom Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzla, u Osnovnoj školi „VraĹľići“ u ÄŚeliću odrĹľano je 22. Kantonalno takmiÄŤenje uÄŤenika osnovnih škola iz programa "Upozoravanje na opasnosti od mina".

Kantonalnom takmiÄŤenju su prethodila općinska takmiÄŤenja u kojima su uÄŤestvovale sve osnovne škole sa podruÄŤja Tuzlanskog kantona. Na kantonalno takmiÄŤenje plasiralo se 12 najboljih ekipa sa općinskih takmiÄŤenja. NaĹľalost, ove godine izostalo je uÄŤešÄ‡e ekipa iz Sapne.

Nakon uspješno obavljenih takmiÄŤarskih zadataka proglašeni su pobjednic i to:
1. mjesto OŠ "Banovići Selo" Banovići
2. mjesto OŠ "Hasan Kikić" GraÄŤanica
3. mjesto OŠ "Pazar" Tuzla.

PobjedniÄŤka ekipa iz Banovića predstavljaće Tuzlanski kantona na Federalnom takmiÄŤenju koje će se odrĹľati u Kalesiji 07.12.2019. godine. Najuspješniji takmiÄŤari dobili su prigodne nagrade kao i svi oni koji su doprinijeli da se ovo takmiÄŤenje uspješno organizira.


Odluke Vlade TK i Skupštine TK

Tuzla 27.11.2019.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novÄŤane pomoći u iznosu od 25.000,00 KM Općini Kalesija, za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće izazvane poplavama iz ove godine. TakoÄ‘er, Vlada je prihvatila tekst Zahtjeva za dodjelu jednokratne novÄŤane pomoći za otklanjanje posljedica navedene prirodne nesreće podruÄŤju općine Kalesija, koji će se uputiti Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.

Zbog razrješenja direktora i imenovanja v.d. direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, naÄŤelnika i ÄŤlanova Kantonalnog štaba civilne zaštite, te na poziciju naÄŤelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite postavila Zorana Jovanovića, vršioca duĹľnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.

S ciljem omogućavanja korištenja sredstava za realizaciju preventivnih mjera Vlada je donijela izmjene i dopune Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine. Naime, Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća predviÄ‘eno je da se dio sredstava iz ovog zakona moĹľe koristiti kao interventna mjera za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, ali samo u sluÄŤajevima kada su preventivne mjere utvrÄ‘ene u programu razvoja kantona i godišnjem planu realizacije programa, a nema dovoljno sredstava u budĹľetu kantona za finansiranje tih mjera. Stoga su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kantonalna uprava civilne zaštite pripremili izmjene i dopune teksta u dijelu Programa razvoja zaštite i spašavanja u kojem su projicirane njihove aktivnosti iz oblasti zaštite i spašavanja za period 2018.-2022. godina, a ÄŤime se omogućava korištenje sredstava posebne naknade za sufinansiranje ovog vaĹľnog projekta.

Skupština TK je na sjednici odrĹľanoj 21.11.2019. godine je usvojila izmjene i dopune Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine.


Sastanak rukovodilaca kantonalnih uprava civilne zaštite

Tuzla, 26.11.2019.

V.D. direktor KUCZ Tuzla Zoran Jovanović je danas u radnu posjetu primio direktora Uprave civilne zaštite Ĺ˝upanije ZapadnohercegovaÄŤke dr. sc. Dragu Martinovića i pomoćnika direktora Mladena Bošnjaka.

V.D. direktor Jovanović je pozdravio prisutne i zaĹľelio gostima dobrodošlicu, a direktor Martinović se zahvalio na prijemu i istakao da je ovaj radni sastanak nastavak saradnje ovih dviju Uprava civilne zaštite. "Centralna tema sastanka je izrada projekta sistema za uzbunjivanje graÄ‘ana, a naravno dotaknut ćemo se i drugih tema iz podruÄŤja zaštite i spašavanja, onoliko koliko nam vrijeme bude dopuštalo“, rekao je na samom poÄŤetku sastanka direktor Martinović.
Pomoćnik direktora KUCZ Tuzla Dragan Pelemiš je rekao da je uraÄ‘en Projekt sistema uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na podruÄŤju Tuzlanskog kantona i da je u tijeku procedura javne nabave sirena na daljinsko upravljanje. Šef Kantonalnog operativnog centra KUCZ Tuzla Elvedin Kurbašić upoznao je goste o projektnom zadatku na osnovu kojega je izraÄ‘en Projekt, o konceptu sistema, sadrĹľaju projekta, kao i samom tijeku javne nabavke.
Pomoćnik direktora Mladen Bošnjak govorio je o postavljanju kamera za nadzor i rano otkrivanje poĹľara, kao i o provedenoj edukaciji uÄŤenika srednjih škola u Ĺ˝upaniji ZapadnohercegovaÄŤkoj.
Na kraju radnog sastanka ravnatelj Martinović zahvalio je domaćinima na dragocjenim informacijama o projektu sistema za uzbunjivanje i obavještavanje graÄ‘ana i pozvao ih na uzvratnu posjetu u sjedište Uprave u Grude.


Vlada TK imenovala Zorana Jovanovića za VD direktora KUCZ

Tuzla 18.11.2019.

Vlada TK je na vanredovnoj sjednici imenovala Zorana Jovanovića za vršioca duĹľnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, poÄŤevši od 18.11.2019. godine.


OBUKA KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 23.10.2019. godine

U organizaciji Kantonalne i Federalne uprave civilne zaštite u Tuzli je odrĹľana jednodnevna obuka Kantonalnog štaba civilne zaštite. Obuka je provedena sa ciljem upoznavanje ÄŤlanova KŠCZ sa propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, organizacijom i funkcioniranjem sistema zaštite i spašavanja, uslovima i naÄŤinom korištenja sredstava posebne naknade, radom operativnih centara, planskim i programskim dokumentima, procesom uklanjanja mina i NUS-a kao i naÄŤinom ostvarivanja operativne funkcije rukovoÄ‘enja akcijama zaštite i spašavanja u fazi spašavanja i u fazi otklanjanja posljedica.
Obuka se sastojala iz slijedećih tematskih cjelina:
1) Propisi iz oblasti zaštite i spašavanja, organizacija i funkcioniranje sistema zaštite i spašavanja, naÄŤin ostvarivanja operativne funkcije rukovoÄ‘enja akcijama zaštite i spašavanja u fazi otklanjanja posljedica (Enisa Bajrović, FUCZ)
2) Uslovi i naÄŤin korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća – Finansiranje zaštite i spašavanje (Nihad HadĹľić, FUCZ)
3) Operativni centri civilne zaštite (Ismet Sendić, FUCZ)
4) Planski dokumenti u oblasti zaštite i spašavanja (Dragan Pelemiš, KUCZ)
5) Zaštita i spašavanje od NUS-a i deminiranje (Benedin Pejić, KUCZ)
Ispred Federalne uprave civilne zaštite obuci je prisustvovao i Enes Memić, sekretar Federalnog štaba CZ.

Jedan od zakljuÄŤaka sa ove obuke je da se u narednoj godini organizuje komandno-štabna vjeĹľba Kantonaog štaba civilne zaštite uz aktivno uÄŤešÄ‡e predstavnika lokalnih zajednica, Tuzlanskog kantona i FederacijeBiH.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


(Prilog RTV TK)


U ORGANIZACIJI KUCZ I RU BH MAC-A IZ TUZLE ODRŽAN 2. SASTANAK KOORDINATORA ZA DEMINIRANJE SA PODRUČJA TK

Kalesija, 09.10.2019. godine

U srijedu 09.10.2019. godine u Kalesiji je odrĹľan 2.sastanak koordinatora za deminiranje sa podruÄŤja Tuzlanskog kantona. Okupljanje je obavljeno ispred Vatrogasnog doma u Kalesiji, a potom su se prisutni uputili na deminersko radilište "MSP Vis" gdje je od strane predstavnika RUBH MAC-a i rukovodećeg kadra timova OS BiH, koji izvode deminerske radove, odrĹľana prezentacija upotrebe nove metode deminiranja za podruÄŤje minsko sumnjive površine "MSP Vis". Usmenim, tekstualnim i grafiÄŤkim prikazima kao i uvidom na licu mjesta detaljno je objašnjen dosadašnji rad na ovom zadatku i ostvareni i dostignuti rezulati kroz sistematsko tehniÄŤko izviÄ‘anje na 10 odvojenih lokacija iz ukupne minsko sumnjive površine. KoliÄŤina oÄŤišÄ‡enog prostora i broj pronaÄ‘enih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava jasno ukaziju o teĹľini i potrebi da se ovaj prostor privede sigurnom korištenju.

Svi prisutni su iskazali svoje zadovoljstvo naspram obraÄ‘enih tema i neposrednim uvidom u naÄŤin rada na terenu. Zadovoljstvo nam je istaknuti da su prisutni bili svi koordinatori za deminiranje kao i predstavnici OS BiH, Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle i Kantonalne uprave civilne zaštite kao organizatora ovog terenskog sastanka. Posebnu zahvalnost izraĹľavamo domaćinu, Općinskoj sluĹľbi civilne zaštite Kalesija.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Uputstvo za postupanje u sluÄŤaju zemljotresa

Tuzla, 11.09.2019. godine

PorodiÄŤni priruÄŤnik za ponašanje u sluÄŤaju prirodnih ili drugih nesreća je izradio Sektor za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa RepubliÄŤkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Federalnom upravom civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Odjelom za javnu sigurnost BrÄŤko Distrikta Bosne i Hercegovine u okviru projekta “Spreman, spašen”, a uz finansijsku i savjetodavnu podršku Fonda Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) u Bosni i Hercegovini i AmeriÄŤke agencije za meÄ‘unarodni razvoj (USAID).


Zemljotres


OdrĹľana prva sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite u novom sazivu

Tuzla, 15.08.2019. godine

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite odrĹľana prva sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite u novom sazivu.
Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Konstituiranje novog saziva KŠCZ
2. Poslovnik o radu KŠCZ
3. Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice KŠCZ u 2019. godini
4. Razmatranje implementacije projekta "Sistem za obavještavanje i uzbunjivanje graÄ‘ana na podruÄŤju Tuzlanskog kantona" - zajedniÄŤka nabavka za potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite, JP "SpreÄŤa" d.d. Tuzla i Grada GraÄŤanica.
5. Tekuća pitanja


Kantonalni štab je usvojio odgovarajuće zakljuÄŤke po razmatranim taÄŤkama dnevnog reda.Vlada TK imenovala Kantonalni štab civilne zaštite

Tuzla, 06.08.2019. godine

Vlada Tuzlanskog kantona je na prvoj redovnoj sjednici odrĹľanoj 06.08.2019. godine donijela Rješenje o postavljenju komandanta, naÄŤelnika i ÄŤlanova Kantonalnog štaba civilne zaštite:
- za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je Mustafa Šakić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- za naÄŤelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je Ibrahim Sarajlić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite

Za ÄŤlanove Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljeni su:
1. Merima Sarajlić, Sekretar Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona,
2. Sulejman Brkić, Ministar unutrašnjih poslova,
3. Asmir Hasić, Ministar privrede,
4. Dajana Čolić, Ministrica zdravstva,
5. Emir Softić, sekretar Ministarstva za prostorno ureÄ‘enje i zaštitu okolice,
6. Azra Gavranović, sekretar Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja,
7. Suad Mustajbašić, Ministar finansija,
8. Mirela Tuzlak, sekretar Ministarstva pravosuđa i uprave,
9. Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite,
10. Elvedin Kurbašić, Šef Kantonalnog operativnog centra,
11. Benedin Pejić, struÄŤni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.

Poslove sekretara Kantonalnog štaba civilne zaštite će obavljati Nermina Mušanović, struÄŤni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.


Izvršena primopredaja deminiranog terena u Novalićima

GradaÄŤac, 06.08.2019. godine

Izvršena je primopredaja deminiranog terena na podruÄŤju Novalića i to zadatka oznaÄŤenog kao “Novalići/GradaÄŤac”, ID broj: 14153, ukupne površine 34.880 m2.
Radove na deminiranju ovog zadatka obavili su predstavnici OS BiH
.KUCZ Tuzla i Crveni križ TK potpisali Ugovor o međusobnim pravima i obavezama

Tuzla, 27.06.2019. godine

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite danas je potpisan Ugovor izmeÄ‘u KUCZ Tuzla i Crvenog kriĹľa TK o meÄ‘usobnim pravima i obavezama a koje se tiÄŤu formiranja SluĹľbe zaštite i spašavanja. Ugovorom su regulisane sve aktivnosti koje će provoditi ove dvije institucije u sluÄŤaju prirodnih nesreća. Na ovaj naÄŤin je formalizovana dugogodišnja saradnja ove svije institucije u oblasti zaštite i spašavanja.

Naime, Vlada TK je na sjednici odrĹľanoj 29.04.2019. godine donijela Uredbu o dopuni Uredbe o organizovanju sluĹľbi zaštite i spašavanja u TK. Ovom dopunom uredbe uspostavljena je "SluĹľba za spašavanje u okviru djelatnosti crvenog krsta", a koja je formirana u Crvenom krstu Tuzlanskog kantona.

Ugovor su potpisali Sead Jamakosmanović, predsjednik Crvenog križa TK i Ibrahim Sarajlić direktor KUCZ TK.

Novoformirana sluĹľba će imati veoma znaÄŤajnu ulogu za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, kao i u fazi otklanjanja njenih posljedica. I do sada je angaĹľman Crvenog kriĹľa/krsta bio veliki, ali nije bio precizno definisan u oblasti zaštite i spašavanja, posebno u vezi sa angaĹľiranjem, podruÄŤjem djelovanja, nadleĹľnostima, korištenju opreme i tehniÄŤkih sredstava, naÄŤinom njihove upotrebe i drugo.


Dopuna Uredbe


Predstavnici EUFOR-a se informisali o trenutnoj situaciji u Tuzlanskom kantonu

Tuzla, 07.06.2019.

Predstavnici EUFOR-a, LOT Tuzla, Jürgen Haid i Wimmer Alois posjetili su Kantonalnu upravu civilne zaštite. Sa direktorom Kantonalne uprave Ibrahimom Sarajlićem, šefom Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Kurbašić Elvedinom i struÄŤnim saradnikom za mjere zaštite i spašavanja Sadmirom Avdibegovićem razgovarali su
trenutnoj situaciji u Tuzlanskom kantonu nakon obilnih kiša koje su u prethodnih nekoliko dana uzrokovale poplave i pojavu klizišta .

Dogovoreno je da se u skorije vrijeme upriliÄŤi novi sastanak.


Proglašeno stanje prirodne nesreće na podruÄŤju Tuzle, GraÄŤanice, Srebrenika i ÄŚelića.

Tuzla, 03.06.2019. godine

Obilne kišne padavine su proteklog vikenda pogodile podruÄŤje Tuzlanskog kantona. Za kratko vrijeme palo je oko 60 litara kiše po kvadratnom metru. NajteĹľe stanje je na podruÄŤju Tuzle, GraÄŤanice, Srebrenika i ÄŚelića, mada ni u ostalim općinama stanje nije mnogo bolje.

Tuzla
GradonaÄŤelnik Tuzle Jasmin Imamović je na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog poplava na podruÄŤju Grada Tuzle. Oštećeno je i ugroĹľeno oko 50 objekata, prijavljeno je 20-ak klizišta i odrona na podruÄŤju Solane, Moluha, Dobrinje, Mramora i Obodnice, a oÄŤekuju se i nove prijave.
Poplave su uzrokovane izlijevanjem rijke Jale, potoka Mandići, zbog izlijevanja potoka most u naselju Breške je srušen, lokalni potoci su se izlili i u naseljima Gornja Tuzla i Dobrinja, oštećeno je i poplavljeno nekoliko mostova. Lokalni potok se izlio i u prigradskom naselju RapaÄŤe, a na putu koji iz LipniÄŤkog naselja vodi prema Tuzli zbog izlijevanja vode u potpunosti je bio obustavljen saobraćaj.
Vatrogasci su obavili veliki broj intervencija, uzrokovanih uglavnom poplavama i odnose se na evakuacije ljudi, otÄŤepljivanje šahtova i sliÄŤno.
Most na rijeci Jali koji povezuje Filozofski fakultet i Gradsku upravu Tuzla (kod hotela Tuzla) do daljnjeg je zatvoren za saobraćaj, zbog sumnje da je oštećen uslijed velike koliÄŤine ÄŤvrstog otpada koje je zbog obilnih padavina nosila voda duĹľ korita rijeke Jale. Primjećene su pukotine na betonskoj konstrukcviji mosta zbog ÄŤega su na terenu vještaci graÄ‘evinske struke koji vrše uviÄ‘aj.
Obilne padavine izazvale su više problema u vodosnabdijevanju na podruÄŤju Grada Tuzle. Osim naselja Ljepunice, gdje je voda odnijela cjevovod i Rudarske ulice, ostali dijelovi grada su uglavnom uredno snabdjeveni vodom.

GraÄŤanica
GradonaÄŤelnik GraÄŤanice Nusret Helić je na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane poplava vodotoka I i II kategorije na podruÄŤju dijela Grada GraÄŤanica, istoÄŤno od Donje Lohinje, Donje Orahovice do izlaza iz MiriÄŤine i doline rijeke SpreÄŤe od MiriÄŤine do Stjepan Polja.
Vodostaj rijeke SpreÄŤe na mjernom mjestu most za Karanovac danas u u 11:00 sati iznosi 386 cm i ima trend opadanja. Maksimalan vodostaj je zabiljeĹľen u nedjelju u 16:30 sati kada je iznosi 460 cm. Poplavljeno je preko 200 ha zasijanog i obradivog poljoprivrednog zemljišta. Štete na poljoprivrednim usjevima su velike. UgroĹľena su dva stambena objekta u Lohinji i desetak vikendica u spreÄŤkom polju.
AngaĹľovana je mehanizacija na ÄŤišÄ‡enju poplavljenih dvorišta, objekata, osposobljavanju lokalnih putnih komunikacija i mostova u GraÄŤanici, MZ Donja Orahovica i MZ MiriÄŤina.

Srebrenik
NaÄŤelnik Srebrenika je na prijedlog općinskog štaba civilne zaštite donio odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava i klizišta. Mnogi graÄ‘ani i pravna lica su bila ugroĹľena poplavom zbog bujiÄŤnih potoka, ali i rijeke Tinje i njenih pritoka. NajteĹľa situacije je bila u naseljima: Mahala – Previle, Tinja- Polje, Potpeć – Polje , Bjelave, D. Potok II, Špionica – Centar, a kritiÄŤno je bilo i u naseljima; Bare, Dedići, Polja – Seona, kao i na Luci, uzvodno uz MoranjaÄŤku rijeku. JuÄŤe je na teren odveĹľeno skoro 100 metara kubnih pijeska i podijeljeno 1.000 vreća, što je korišteno za zapreÄŤivanje i odbranu od nadirućih bujica i plavnog vala. AngaĹľovane su snage i sredstva civilne zaštite u svrhu spreÄŤavanja odnosno otklanjanja posljedica poplava i klizišta. Cilj aktivnosti štaba je uspostava prometa na ugroĹľenim lokalnim putnim komunikacijama u nasljima: D.Potok, Bjelave i Cage. Dva tima profesionalne vatrogasne jedinice su cijelo vrijeme na terenu i rade na crpljenju vode iz zaplavljenih objekata i ÄŤišÄ‡enju bunara od naplavina.

Čelić

NaÄŤelnik ÄŚelića je na prijedlog općinskog štaba civilne zaštite donio odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode izazvane kišnim padavinama. Štab civilne zaštite je konstatovao da je stanje na općini ÄŚelić teško, naroÄŤito jer su bujiÄŤne vode poplavile 43 stambena i preko stotinu pomoćnih objekata. Osim stambenih objekata u vlasništvu fiziÄŤkih lica ugroĹľen je odreÄ‘eni broj sportskih terena.
Preliminarni podaci govore da su velike poljoprivredne površine pod vodom, posebno zasadi jagoda i drugih poljoprivrednih kultura. NajteĹľa situacija je na prostoru MZ ÄŚelić, Ratkovići, Brnjik, Nahvioci, Šibošnica i DrijenÄŤa.
Posebno je teška komunikacija na svim lokalnim i regionalnim putevima zbog nanosa i vode koja se nalazi na kolovozu. Više lokalnih puteva je oštećeno, pojedine lokalne putne komunikacije su u prekidu.
Na svim izvorištima koji su u slivu rijeke Šibošnice vodena stihija je potopila pumpe za distribuciju vode kao i bunareve iz kojih se stanovništvo snabdiijeva vodom, te je veliki broj domaćinstava na prostoru općine ÄŚelić bez urednog snadbijevanja vodom.

Doboj Istok
Rijeka SpreÄŤa se izlila iz svog korita i poplavila oko 150 hektara poljoprivrednog zemljišta. Štete na poljoprivrednom zemljištu su velike, obzirom da su pojedine parcele drugi put presijavane tokom ovog proljeća. Uništene su ozime kulture (pšenica, jeÄŤam) ali i površine zasijane kukuruzom, povrćem i drugim kulturama. Poplavljenih ili ugroĹľenih stambenih i infrastrukturnih objekata trenutno nema. Nema podataka o aktiviranju klizišta.

Nakon poplava, otprilike iste slike kao i ranije: tone smeća, zatrpani kanali i potoci, ljudski faktor naĹľalost jedan od glavnih uzroka izlijevanja većine manjih lokalnih vodotoka koji i izazivaju najveće štete na privrednim i stambenim objektima.


Kantonalnoj upravi civilne zaštite uruÄŤena Zahvalnica MUP-a TK

Tuzla, 22.05.2019. godine

Danas je sveÄŤano obiljeĹľen 22. maj, Dan policije Tuzlanskog kantona. SveÄŤana akademija u povodu Dana policije je odrĹľana u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, gdje su se u uvodnom dijelu programa prisutnima obratili direktor Uprave policije DĹľevad Korman, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Husein TopÄŤagić, premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić.

Nakon uvodnih obraćanja, upriliÄŤen je kulturno-zabavni program, te su uruÄŤene zahvalnice za uspješnu saradnju i podršku u radu ovog Ministarstva sljedećim saradnicima: Ministarstvu pravosuÄ‘a i uprave TK-a, Ministarstvu prostornog ureÄ‘enja i zaštite okolice TK-a, Federalnoj upravi civilne zaštite, Kantonalnoj upravi civilne zaštite, komandantu Pete pješadijske brigade OS BiH i SKPC „Mejdan" Tuzla.

Zahvalnicu za izuzetnu saradnju i doprinos u radu Ministarstva unutrašnjih poslova TK je direktoru KUCZ Ibrahimu Sarajliću uruÄŤio ministar unutrašnjih poslova TK Husein TopÄŤagić.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


U Gornjoj Tuzli uspješno uništena tenkovska granata

Tuzla, 21.05.2019. godine

Nakon dojave o pronalasku granate koja je primijećena tokom kopanja zemljišta s ciljem izgradnje stepeništa na porodiÄŤnoj vikendici, KUCZ Tuzla je preko svog Operativnog centra i uz koordinaciju sa MUP- TK, Gradskom sluĹľbom CZ Tuzla i FUCZ organizirala hitan izlazak tima Tuzla "A" FUCZ s ciljem neutralisanja pronaÄ‘ene granate. Pripadnici tima su utvrdili da se radi o tenkovskoj granati koja je tokom proteklog rata ispaljena na podruÄŤje G. Tuzle i nije eksplodirala. Dodatnim otkopavanjem granata je bezbijedno izvaÄ‘ena i prevezena do lokacije za uništavanje gdje je i uništena.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


UruÄŤena uvjerenja šestorici mladih vatrogasaca

Tuzla, 16.05.2019. godine

Danas su u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite sveÄŤano uruÄŤena rješenja o poloĹľenom ispitu za profesionalnog varogasca šestorici mladih vatrogasaca iz Lukavca i Srebrenika. Ispit za profesionalnog vatrogasca su 27.04.2019. godine poloĹľili:
1. Osmanović Ervin,
2. Ibrahimović Dino,
3. Halimović Vedran,
4. Osmanović Anel,
5. Kehonjić Kenan, svi iz Lukavca i
6. Kantić Ševalija iz Srebrenika.

Uvjerenje mladim vatrogascima su uručili direktor KUCZ Ibrahim Sarajlić i sekretar KUCZ Izudin Karić.

Dodatne snage u vidu kadrovskog pojaÄŤanja uvijek su dobrodošle u sektoru za zaštitu i spašavanje, budući da ovaj sektor pokriva širok obim poslova, te uvijek nedostaje i ljudi i opreme. Naši vatrogasci ne uÄŤestvuju samo u gašenju poĹľara i u pruĹľanju pomoći u takvim situacijama, nego su oni spasioci i u svim drugim situacijama. Oni su operativna snaga koja pomaĹľe u sluÄŤaju da se dogodi bilo kakva nesreća i bude potrebna pomoć graÄ‘anima u zaštiti njihovog zdravlja i Ĺľivota ili njihove imovine.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


(Prilog RTV TK)


OdrĹľana sjednica KŠCZ povodom najavljenih obilnih kiša

Tuzla, 13.05.2019. godine

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite odrĹľana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatrana aktuelna situacija na podruÄŤju Tuzlanskog kantona povodom najavljenih obilnih kiša.
ÄŚlanovi štaba su upoznati sa mjerama zaštite i spašavanja koje se provode na podruÄŤju općina TK.
Sjednici štaba je prisustvovao i direktor JVP "SpreÄŤa" doo Tuzla Suad Hasanović koji je prisutne upoznao sa reĹľimom rada hidroakumulacije Modrac i aktivnostima koje se provode u cilju ublaĹľavanja mogućih poplava nizvodno od brane.
Kantonalni štab je zakljuÄŤio je da se do daljeg nastavi sa aktivnim praćenjem stanja na terenu


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


U Živinicama održano XXVI Kantonalno takmičenje iz prve pomoći

Živinice, 10.05.2019.

U petak 10.05.2019. godine u Ĺ˝ivinicama je odrĹľano 26. kantonalno takmiÄŤenje ekipa Crvenog kriĹľa u pruĹľanju prve pomoći. Organizator takmiÄŤenja je bio Crveni kriĹľ Tuzlanskog kantona a suorganizator Kantonalni štab civilne zaštite. Domaćini takmiÄŤenja je bila općinska organizacija Crvenog kriĹľa Ĺ˝ivinice.
Na takmiÄŤenju je uÄŤešÄ‡e uzelo 13 ekipa iz reda podmlatka i 10 ekipa iz reda omladine, ukupno 270 uÄŤesnika od kojih je 168 takmiÄŤara.

U kategoriji podmlatka, plasman prvoplasiranih ekipa je bio slijedeći:
1. OŠ "Dubrave" Ĺ˝ivinice
2. OŠ "Banovići" Banovići
3. OŠ "Miladije" Tuzla.

U kategoriji omladine plasman prvoplasiranih ekipa je bio:
1. Tim Mladih CK Živinice
2. Tim mladih CK Telemark Banovići
3. Tim mladih "Solferino" Tuzla

PobjedniÄŤke ekipe će predstavljati naš kanton na takmiÄŤenju najboljih ekipa Federacije BiH.
(Klikni na sliku za uvećani prikaz), foto: http://www.balkanxp.com


Općine Lukavac i Srebrenik, kao i Tuzlanski kanton bogatiji za šest profesionalnih vatrogasaca

Tuzla, 10.05.2019. godine

U skladu sa Uredbom o sadrĹľaju, uslovima, naÄŤinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva, dana 27.04.2019. godine u prostorijama KUCZ odrĹľan je pismeni dio ispita za profesionalnog vatrogasca. Ispitu je pristupilo šest kandidata: Osmanović Ervin, Ibrahimović Dino, Halimović Vedran, Osmanović Anel i Kehonjić Kenan, koje je na ispit prijavila OSCZ Lukavac, gdje su kandidati odradili pripravniÄŤki staĹľ pri PVJ Lukavac i Kantić Ševalija, kojeg je na ispit prijavila OSCZ Srebrenik.
Nakon što je komisija konstatovala da su kandidati poloĹľil pismeni dio ispita, pristupili su usmenom dijelu ispita, dok je praktiÄŤni dio ispita odrĹľan je u krugu PVJ Tuzla, ispostava Kreka.
Komisija za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca, u sastavu:
1. Asmir Buljubašić, starješina PVJ Tuzla, predsjednik komisije
2. Senad Ahmetagić, starješina PVJ Srebrenik, ÄŤlan
3. Fuad Mehmedović, inspektor za zaštitu od poĹľara u MUP-u TK, ÄŤlan
4. Sadik Hasanović, inspektor za vatrogastvo u KUCZ, član
5. Amir Sejdinović, OSCZ Lukavac, član
6. Željko Mijatović, KUCZ - sekretar komisije

je konstatovala da su svi kandidati poloĹľili ispit za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Studenti Pravnog fakulteta u posjeti Kantonalnoj upravi CZ

Tuzla, 26.04.2019.

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u pratnji prof. dr. Izudina Hasanovića, dekana Pravnog fakulteta, posjetili su danas Kantonalnu upravu civilne zaštite.

Uposlenici Kantonalne uprave Sadmir Avdibegović, Benedin Pejić i Kurbašić Elvedin su odrĹľali predavanje na teme:
- Propisi iz oblasti Zaštite i spašavanja
- Operativni centri civilne zaštite
- Zaštita i spašavanje od NUS-a i deminiranje(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Održan sastanak sa rukovodiocima općinskih/gradske službe CZ
i koordinatorima za deminiranje

Tuzla 25.04.2019.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite odrĹľan sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite sa rukovodiocima sluĹľbi civilne zaštite općina/grada i koordinatorima za deminiranje. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. 1. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na deminiranju i pregled projekata koji su planirani da se realizuju u toku deminerske sezone za 2019. godinu.
2. Dogovor oko posjete deminerskom radilištu „MSP VIS“ na podruÄŤju općine Kalesija..
3. Implementacija projekta “Sistem uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na podruÄŤju Tuzlanskog kantona“.
4. Tekuća pitanja


Izvršena primopredaja deminiranog terena na podruÄŤju podruÄŤju Ledenica Donjih

GradaÄŤac, 16.04.2019.

Dana 16 .04.2019.godine je izvršena primopredaja deminiranog terena na podruÄŤju Ledenica Donjih i to zadatka oznaÄŤenog kao “Ledenice Donje – Bjeljevina 2”, ID broj: 14120, ukupne površine 103.748 m2.
Radovi na deminiranju ovog zadatka poÄŤeli su u 2018. godini u periodu 08.11.-15.12.2018. godine a nastavljeni 04.03.2019. te okonÄŤani današnjom primopredajom.
Primopredaji deminiranog terena su prisustvovali predstavnici BHMAC-a RU Tuzla, OruĹľanih snaga BiH i SluĹľbe CZ GradaÄŤac.


4. april - Međunarodni dan borbe protiv mina

Tuzla 04.04.2019.

U povodu 4. aprila MeÄ‘unarodnog dana borbe protiv mina, Kantonalna uprava civilne zaštite, još jednom podsjeća da se naša zemlja i dalje suoÄŤava sa problemom zaostalih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, koje direktno utiÄŤu na sigurnost stanovnika ove zemlje i usporavaju ekonomski razvoj u većem broju lokalnih zajednica.
NaĹľalost podruÄŤje Tuzlanskog kantona je meÄ‘u zagaÄ‘enijim u BiH i još uvijek oko 2,9% teritorije se vodi kao sumnjivo na postojanje zaostalih mina i minskoeksplozivnih sredstava.
Deminirana površina od oko 25 miliona metara kvadratnih je veliki poslijeratni poduhvat na kojem treba istrajati i traĹľiti naÄŤine da se proces deminiranja ubrza i stvore uvjeti za sigurniji Ĺľivot u svim lokalnim zajednicama.
Dolaskom proljeća i lijepog vremena sve više ljudi odlazi u prirodu, dok drugi poÄŤinju poljoprivredne radove, odakle nerijetko vrebaju nevidljive ”ubojice” mine.
Kantonalna uprava civilne zaštite skreće paĹľnju svim graÄ‘anima da kada uoÄŤe mine odmah obavijeste civilnu zaštitu, policiju ili Regionalni ured BH MAC-a u Tuzli, te da ne pokušavaju sami ukloniti mine.
TakoÄ‘e, minske oznake koje upozoravaju na postojanje minske opasnosti treba strogo poštivati i nikako uništavati ili uklanjati.

I ovu priliku koristimo da naše stanovništvo upozorimo da problem mina u BiH nije ni izbliza riješen. Potreba stalnog upozoravanja i podizanja svijesti da Ĺľivimo u zemlji sa još uvijek znaÄŤajnim brojem mina, minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava je naša stvarnost koja će još dugo biti naš opasni pratilac.

Kantonalna uprava civilne zaštite


Predstavnici EUFOR-a posjetili Kantonalnu upravu civilne zaštite

Tuzla, 01.04.2019.

Predstavnici LOT tima EUFOR-a iz Tuzle, Jürgen Haid i Harald Galler posjetili su Kantonalnu upravu civilne zaštite. Sa direktorom Kantonalne uprave Ibrahimom Sarajlićem, pomoćnikom direktora Draganom Pelemišom, šefom Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Kurbašić Elvedinom i struÄŤnim saradnikom za deminiranje i NUS Benedinom Pejićem razgovarali su
trenutnoj organizovanosti civilne zaštite na podruÄŤju Tuzlanskog kantona.
Tijekom posjeta, predstavnici LOT-tima EUFOR-a uručili su najnoviju kartu minskog stanja Tuzle. Posebna pažnja je posvećena procesu deminiranja na području TK
, kao i aktivnostima koje su vođene nakon velikih poplava 2014. godine.

Iskazan je obostrani interes da se dosadašnja saradnja nastavi i podigne na viši nivo.


SveÄŤano obiljeĹľen Dan civilne zaštite

Tuzla, 04.03.2019.

SveÄŤanom sjednicom Kantonalnog štaba civilne zaštite danas je obiljeĹľen MeÄ‘unarodni dan civilne zaštite. MeÄ‘unarodna organizacija civilne zaštite koja djeluje pri Ujedinjenim nacijama (ICDO), odredila je 1. mart za proslavu Svetskog dana civilne zaštite, jer je 1. marta 1972. godine formirana MeÄ‘unarodna organizacija civilne zaštite, kao meÄ‘udrĹľavna vladina organizacija.

Sjednici su prisustvovali brojni gosti: premijer Suljkanović, ministri u Vladi TK, zastupnici u Skupštini TK, predstavnici OruĹľanih snaga BiH, Federalne uprave civilne zaštite, općinskih sluĹľbi CZ i drugi.

Na poÄŤetku sveÄŤane sjednice prisutnima se obratio komandant Kantonalnog štaba, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi TK Mufid KlinÄŤević, koji je ukazao na znaÄŤaj civilne zaštite i na aktivnosti Kantonalnog štaba u protekloj godini.

Direktor Kantonalne uprave i naÄŤelnik Kantonalnog štaba Ibrahim Sarajlić govorio je o organizaciji sistema civilne zaštite i vatrogastva. Istakao je da je u narednom periodu potrebno više paĹľnje posvetiti opremanju i obuÄŤavanju. Direktor je govorio i o planiranim aktivnostima Kantonalne uprave civilne zaštite u 2019. godini.

Premijer Suljkanović je skrenuo paĹľnju na bitnost dobre organizacije struktura civilne zaštite ukazuje, na što i zvaniÄŤni izvještaj UNICEF-a. „BiH je zemlja koja je izloĹľena prirodnim katastrofama. Na Zapadnom Balkanu se do kraja stoljeća moĹľe oÄŤekivati povećan intenzitet nepredvidivih poplava, suša i toplinskih valova, što će imati negativan uÄŤinak na BDP svih zemalja, na više privrednih sektora i u konaÄŤnici na Ĺľivote i egzistenciju stanovnika", navodi se u izvještaju UNICEF-a. "Od 145 lokalnih samouprava u zemlji, za 91 se smatra da ima vrlo znaÄŤajan rizik od poplava i klizišta, dok se za 27 lokalnih samouprava smatra da su visokog rizika. U proteklih 12 godina šest ih je bilo obiljeĹľeno sušama. TakoÄ‘er su godine s velikim i katastrofalnim poplavama vrlo ÄŤeste", navodi UNICEF. "Imajući u vidu podatke UNICEF-a, Civilna zaštita je u današnjem društvu sve potrebnija. U sluÄŤaju potrebe vi ste prvi na terenu koji ćete pomoći onima u nevolji. S tim u vezi, Ĺľelim vam se ovom prilikom još jednom javno zahvaliti za sve ono što ÄŤinite kako bi pruĹľili pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija" rekao je premijer Suljkanović, te pozvao sve relevantne institucije, prije svega predstavnike lokalnih zajednica, direktno nadleĹľnih za komunalnu infrastrukturu (korita lokalnih potoka i rjeÄŤica, nelegalnu gradnju koja uzrokuje pojavu klizišta, kanale za odvodnju oborinskih voda i kanalizacije) da se aktivnije ukljuÄŤe i svojim aktivnosti preveniraju eventualne nesreće.

SveÄŤana sjednica povodom Dana civilne zaštite bila je prilika da se istaknutim pojedincima i organizacijama za uloĹľeni rad, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća dodjele odgovarajuća priznanja i nagrade civilne zaštite.

(Klikni na sliku za više slika i uvećani prikaz)


Najava sveÄŤanog obiljeĹľavanja Dana civilne zaštite u TK

Tuzla, 27.02.2019.

U organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalnog štaba civilne zaštite, sveÄŤanom sjednicom Kantonalnog štaba civilne zaštite će biti obiljeĹľen MeÄ‘unarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite FBiH. Na sveÄŤanoj sjednici će biti izvršena podjela priznanja civilne zaštite zasluĹľnim pojedincima i organizacijama.

Svečana sjednica će biti održana u ponedjelajk, 04.03.2019. godine sa početkom u 11,30 sati u Plavoj sali BKC-a u Tuzli.


PoÄŤetak rada Profesionalne vatrogasne jedinice u GradaÄŤcu

GradaÄŤac, 27.02.2019.

Općinska sluĹľba civilne zaštite obavještava stanovništvo općine GradaÄŤac da od 01. marta 2019.godine (PETAK) sa poÄŤetkom u 07,30 ÄŤasova poÄŤinje sa radom Profesionalna vatrogasna jedinica GradaÄŤac koja se organizaciono nalazi u sastavu SluĹľbe civilne zaštite Općine GradaÄŤac. Sjedište jedinice nalazi se u Ledenicama Donjim, u krugu firme „Balegem“ d.o.o. GradaÄŤac.

Telefoni za prijavu poĹľara Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici od navedenog datuma su: 035/850-002 ili 123. Osim na navedene telefone poĹľare graÄ‘ani mogu prijaviti i putem Policijske stanice GradaÄŤac – telefoni 035/817-202 ili 122 te putem Operativnog centra civilne zaštite GradaÄŤac na telefone 035/816-985 ili 121.


Vlada TK usvojila izvještaj o radu Kantonalne uprave CZ, Kantonalnog štaba CZ i Kantonalne komisije za procjenu šteta u 2018. godini

Tuzla 12.02.2019.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu KUCZ u 2018. godini. Tokom prošle godine Kantonalna uprava civilne zaštite je uz redovne aktivnosti koje su najdirektnije vezane za zaštitu i spašavanje sprovela i niz drugih aktivnost koje se tiÄŤu kvalitetnije saradnje sa strukturama civilne zaštite na terenu i rješavanja pitanja iz zajedniÄŤke nadleĹľnosti organa civilne zaštite. Ova pitanja su razmatrana na sjednicama Kolegija KUCZ i sastanaka direktora KUCZ sa šefovima općinskih sluĹľbi civilne zaštite.

Usvojen je i Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite u 2018. godini. Štab je u 2018. godini odrĹľao ukupno 13 redovnih i jednu vanrednu sjednicu, te nekoliko konsultativnih radnih sastanaka. Ostvarena je dobra saradnja sa općinskim štabovima civilne zaštite, Kantonalnom komisijom i općinskim komisijama za procjenu šteta, odnosno Kantonalnom upravom civilne zaštite. Na osnovu prijedloga Kantonalne komisije za procjenu šteta, Kantonalni štab civilne zaštite je donio sledeće Odluke:
- Odluku o dodjeli jednokratne novÄŤane pomoći općini Kalesija, za hitne intervencije na otklanjanju šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće izazvane poplavama, koje su zahvatile podruÄŤje općine u julu 2018.godine u iznosu od 30.000,00 KM (trideset hiljada konvertibilnih maraka)
- Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći Gradu Tuzli za hitne intervencije, u toku djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavama iz jula 2018.godine u iznosu od 30.000,00 KM
- Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći Gradu Tuzli za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće(poplave) iz jula 2018. godine u iznosu od 30.000,00 KM

Kantonalna komisija za procjenu šteta je u 2018. godini odrĹľala 5 radnih sjednica, na kojima su razmatrana pitanja iz njene nadleĹľnosti. IzmeÄ‘u ostalog, razmatrana su slijedeća pitanja:
- Razmatranje pristiglih zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći za hitne intervencije, od strane općina Lukavac, Teočak, Banovići, Kalesija i grada Tuzla
- Razmatranje pristiglog Zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći za otklanjanje posljedica od strane Grada Tuzle
- Razmatranje pristiglog Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći općini Gračanica


Vlada TK prihvatila informaciju o deminiranju u 2018. godini

Tuzla 17.01.2019.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na podruÄŤju Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Primjenom nove metode deminiranja stvorena je mogućnost znatnog ubrzavanja procesa deminiranja i "oslobaÄ‘anja" velikih površina od mina i NUS-a. Deminirana je površina od 1.886.341 m2. Prilikom odabira i utvrÄ‘ivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i Ĺľivot u sigurnom okruĹľenju kao i deminiranju infrastrukturnih objekata i poljoprivrednih površina.
Tokom 2018. godine nije zabiljeĹľena nijedna minska nesreća na podruÄŤju TK ali su dvije osobe sa podruÄŤja TK stradale na prostoru općine Zavidovići. Na podruÄŤju općine GraÄŤanica od mine su stradale ovce. Iako je tokom protekle godine uništeno blizu 7.000 komada minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava na podruÄŤju TK još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 78 miliona m2 ili gotovo 3% ukupne površine.

Vlada je prihvatila i Plan deminiranja na podruÄŤju Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Informacija o rezulatima deminiranja je upućena na Skupštinu Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

- Informacija o rezultatima deminiranja

- Lista prioriteta


U Kladnju proglašeno stanje prirodne nepogode zbog velikih snjeĹľnih padavina

Kladanj, 09.01.2019.

Općinski naÄŤelnik Jusuf ÄŚavkunović donio je Odluku o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode zbog visokih snjeĹľnih padavina na prostoru općine Kladanj.
Velike snijeĹľne padavine, praćene niskim temperaturama i jakim vjetrovima su zahvatile podruÄŤje cijele općine Kladanj, tako da snijeĹľni nanosi na pojedinim mjestima prelaze visinu od jednog metra. Ove nepogode naroÄŤito su pogodile podruÄŤja MZ Tuholj - naselja: Goletići, Suljići, Meškovići, Selo Tuholj, PauÄŤ, podruÄŤje MZ Kladanj - naselja: Hotani, Brateljevići, Vranovići, VuÄŤinići, Konjevići, NoÄŤajevići, Rujići, Krivajevići, Brloške, MZ Tarevo i MZ Turalići.
Angažovana su svi raspoloživi kapaciteti firmi koji izvode radove Zimskog održavanja lokalnih i drugih puteva na području općine Kladanj. Pojedina područja su bila bez električne energije i bez signala mobilnih i TV operatera.

Kladanj, 14.01.2019.
Posljednje vremenske prilike i rast temperatura uzrokovao je otapanje snijega i stvaranje povoljnijeg ambijenta i olakšice odrĹľavanja i ÄŤišÄ‡enja puteva i normalizovanje stanja u svim sferama Ĺľivota. Još uvijek je dio mehanizacije na terenu, vrši se uklanjanje snjeĹľnih nanosa i deponija snijega koje su se formirale pored saobraćajnica. OÄŤišÄ‡eni su svi lokalni i nekategorisani putevi i gradske ulice, odnosno obezbijeÄ‘en je pristup do svih 48 naselja, uzimajući u obzir i povratniÄŤka naselja. Nema kvarova na elektriÄŤnoj mreĹľi, vodosnabdijevanje je uredno, sve bolesne osobe se redovno podvrgavaju medicinskom tretmanu.
Komisija za procjenu šteta je na terenu, uraÄ‘ena je preliminarna procjena šteta.

Predstavnici Federalne i Kantonalne uprave civilne zaštite su obavili posjetu općini Kladanj, na podruÄŤju MZ Tuholj – Goletići i MZ PauÄŤ s ciljem sagledavanja stanja na terenu.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Obavještenje o nadolazećim snijeĹľnim padavinma

Tuzla, 07.01.2019.

Prema podacima dobijenim of Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu oÄŤekuju se obilnije snjeĹľne padavine, u nizinama do pola metra a na planinama i do visine od jednog metra. Prije i poslije snjeĹľnih padavina oÄŤekuju se niske temperature.

Sva pravna i fiziÄŤka lica, u skladu sa svojim obavezama i nadleĹľnostima propisanim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, duĹľna su preduzeti preventivne mjere zaštite od visokog snijega, snjeĹľnih nanosa i niskih temperatura. Te mjere se naroÄŤito odnose na:
- obavezu pravnih lica da u skladu sa svojim planskim dokumentima pravovremeno pripreme svoje organizovane snage civilne zaštite (štabove, jedinice, povjerenike civilne zaštite), kao i da te snage opreme sa potrebnom opremom i sredstvima za efikasno i brzo reagovanje;
- obavezu pravnih lica koja imaju potpisane ugovore (sporazume) o zimskom odrĹľavanju, da pripreme mehanizaciju i da na vrijeme reaguju na najavljene snijeĹľne padavine;

- obavezu svih pravnih i fiziÄŤkih lica da na vrijeme preduzmu mjere na ÄŤišÄ‡enju i uklanjanju snijega, skidanju leda i ledenica, što je propisano općinskom odlukum o komunalnom redu.
- obavezu fiziÄŤkih lica da provode liÄŤnu i uzajamnu zaštitu graÄ‘ana.

Izvod iz Odluke o komunalnom redu Grada Tuzla, općina Lukavac, Gračanica, Banovići ... :
- Za uklanjanje snijega i leda s krovova poslovnih zgrada, odgovorno je preduzeće ili druga pravna i fizička lica koja su korisnici poslovnih prostora u tim zgradama.
- Za uklanjanje snijega i leda s krovova stambenih zgrada, odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova u njima.
- Za uklanjanje snijega i leda s trotoara, parkirališta, tržnica, sportskih objekata, autobuskih stajališta i sličnih prostora, odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi, odnosno pravno ili fizičko lice kome je povjereno održavanje ovih površina.
- Za uklanjanje snijega i leda s trotoara uz zgrade, odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi.
- Za uklanjanje snijega i leda s trotoara ispred poslovnih prostora, u širini i dužini trotoara (najmanje 2 m) i gabarita poslovnih prostora, odgovorni su vlasnici i korisnici poslovnih prostora.
- Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne uređaje, odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja.
- Za uklanjanje snijega i leda s taksi stajališta odgovorno je udruženje taksista.

Zabranjeno je:
1. Iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare.
2. Bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu.
3. Zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova.
4. Deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine.
5. Sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim površinama.


ARHIVA VIJESTI
2020 2019